ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สปส ลุยปากน้ำเช็คเงินช่วยเหลือว่างงานสุดวิสัยจากพิษโควิด
29 ก.ค. 2563

          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้าง รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีความโดดเด่นสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลงาน ปรากฏเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อสนองความพึงพอใจ แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ ให้ดียิ่งขึ้น ในการตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ตนได้เร่งรัด การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ยังมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานหลากหลายโครงการสำคัญๆ อาทิ โครงการ Healthy Thailand เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ประกันตน และงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านหลัก “บวร” เพื่อสร้างการรับรู้ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง และสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้ประกันตน พร้อมเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมหวังเป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ สามารถให้บริการและจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนได้อย่างครบถ้วน และได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558