ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบให้กับวัดอื่น
12 มิ.ย. 2562

     นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยประสบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งปัญหาขยะล้นเมือง มลพิษจากฝุ่น หมอกควัน พื้นที่สีเขียวที่นับวันจะลดลง จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชน อีกทั้งเป็นสถานที่ศึกษา ถ่ายทอดความรู้ แนวคิดที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งปัจจุบันวัดในประเทศไทย มีจำนวนกว่า 39,000 วัด และมีประชาชนเข้าประกอบศาสนกิจและท่องเที่ยวสักการะจำนวนมาก และวัดย่อมเป็นแบบอย่างและเครือข่ายสำคัญในการปลูกจิตสำนึก เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน และร่วมกันสนับสนุน และดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ยังคงอยู่ต่อไปได้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดขึ้น ให้สามารถเป็นแบบอย่างและเครือข่ายในการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก และให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้วัดมีการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่ปี 2557-2561โดยคัดเลือกวัดที่สนใจเข้าร่วมดำเนินงาน พร้อมผลักดันจนผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดแล้วจำนวน 440 วัด โดยใช้เกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและประเมินผล ประกอบด้วย หมวดที่ 1 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ หมวดที่ 2 พื้นที่สีเขียว หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 4 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และหมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ในการผลักดันการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีวัดผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 112 วัด และมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 จำนวน 112 วัด แบ่งออกเป็น วัดที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม 43 วัด ระดับดีมาก 41 วัด และระดับดี 28 วัด นอกจากนี้ ยังได้มีการถวายจีวรรีไซเคิล จากขวดพลาสติกชนิดใสที่นำมาผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ก่อนที่จะนำมาถักทอผสมผสานกับเส้นใยเรยอนโพลีเอสเตอร์ เส้นใยฝ้าย และเส้นใยซิงค์โพลีเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย ที่ช่วยลดกลิ่นอับเวลาสวมใส่ โดยจีวร 1 ผืน จะใช้ขวดพลาสติก จำนวน 15 ขวด และถ้าเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด จะใช้ขวดพลาสติก ทั้งสิ้น 60 ขวด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558