ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สบส.ชู เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลมีมาตรฐาน/ปลอดภัย
07 ม.ค. 2563

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เครื่องมือแพทย์        มีความสำคัญต่อการรักษาและการใช้งานทางการแพทย์เป็นอย่างมาก  โดยโรงพยาบาลต้องมีระบบการจัดการให้เครื่องมือแพทย์เพียงพอ พร้อมใช้ มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย มีการรวมศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อเวียนกันใช้ระหว่างหอผู้ป่วย ลดการสะสมเครื่องมือแพทย์ตามหน่วยงานต่างๆ และการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ซ้ำซ้อน         ลดภาระงานของพยาบาล มีกระบวนการซ่อม บำรุงรักษา ทดสอบ เก็บรักษา นำส่ง และติดตามประเมินผล         กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง    ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือแพทย์ให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ

นายสมชาย อินทร์เนียม  ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ในปีงบประมาณ 2562     ที่ผ่านมาได้ประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งหมด 10 แห่ง โดยมี 7 แห่ง ที่สามารถพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในระดับ พัฒนาดีเด่น ของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ 1) โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2) โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 3) โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4) โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 5) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 6) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 7) โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ ในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ มีการหมุนเวียนกันใช้เครื่องมือแพทย์ระหว่างหอผู้ป่วย การนำเครื่องเข้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ การบำรุงรักษา การทดสอบความพร้อมใช้งาน        การเก็บรักษา การนำส่ง การติดตาม การจัดการด้านเอกสารการจดบันทึกและการติดตามประเมินผล และเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นได้  โดยในปีงบประมาณ 2563 จะดำเนินการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพทั่ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558