ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
กรมฝีมือแรงงานปล่อยกู้/ปลอดดอกฟิตทักษะลูกจ้าง
12 ก.พ. 2563

นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปี 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ล้านบาท สำหรับให้กู้ยืมไปใช้ในการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุมัติให้สถานประกอบกิจการกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563 เป็นเงินจำนวน 2,575,000 บาท แบบไม่มีดอกเบี้ย (ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 4 บริษัท ที่ยื่นคำร้องขอกู้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) 2 สุพรรณบุรี สพร.6 ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) สระบุรี และ สนพ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นมาตรการจูงใจเพื่อให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน โดยเฉพาะลูกจ้างของตนเองเพื่อให้มีทักษะฝีมือเพิ่มสูงขึ้น หรือสามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า วงเงินให้กู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท ไม่มีดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการยังสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปยื่นรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อนำไปประเมินเงินสมทบ และใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ด้วย

 สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2563 ยื่นเอกสารได้ที่สพร. และสนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

0 2390 0261 – 5 หรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 2643 6039 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือเว็บไซต์ www.dsd.go.th/sdpaa

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558