ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
จับตา!ทิศทางงานบุคคลท้องถิ่น?ประธานร่วงกก.ว่าง
24 มิ.ย. 2559

          จากกรณีศาลฏีกาพิพากษา จำคุกจำเลยคนละ 2 ปีไม่รอลงอาญา ทั้งพล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายปริญญา นาคฉัตรีย์ อดีต กกต. และประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ประธาน ก.ถ.) ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 กรณีไม่เร่งสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนกล่าวหาพรรคไทยรักไทยจ้างพรรคการแผ่นดินไทย และพรรคพัฒนาชาติไทย ลงรับสมัครเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายน 2549

          สำหรับนายปริญญา เคยรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชุมพร สระบุรี เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมการผังเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  และเส้นทางสู่ ประธานกถ.ของนายปริญญา ก็เริ่มจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โดยรับเลือกเป็นประธาน ก.ถ. จึงถือได้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่บัดนั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธาน ก.ถ. ไว้คราวละ 6 ปี วาระเดียว

          แต่เมื่อศาลฎีกาพิพากษาสั่งจำคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญานั้น ทำให้ประธาน ก.ถ. พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 32 (7) จึงถือได้ว่าบทบาทประธาน ก.ถ. ของนายปริญญา ได้สิ้นสุดลง และทำให้มีการมองทิศทาง กถ.จากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะตำแหน่งประธานว่าง และตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ครบวาะไปตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2559) ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นี้จะแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี

          สำหรับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีองค์ประกอบดังนี้  (1) ประธาน ก.ถ.คัดเลือกจากบุคคลที่คณะกรรมการกถ. แต่ละฝ่ายได้แก่ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เสนอรายชื่อฝ่ายละ 3 คน รวม 9 คน คัดเลือกกันเองเป็นประธานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศแต่งตั้ง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

          (2) กรรมการโดยตำแหน่ง 6 คน คือ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบฯ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  5 คน คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญบริหารงานท้องถิ่น งานบุคคล ระบบราชการ บริหารและการจัดการ กฎหมาย มีผลงานทางวิชาการหรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ

          (4) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 1 คน  ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 1 คน 

          ส่วนอำนาจหน้าที่พบว่าน่าสนใจดังนี้ (1) กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางรักษาระบบคุณธรรมบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนด หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

          (2) กำหนดแนวทางพัฒนาบริหารงานบุคคลรองรับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น (3) กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (4) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (5) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          (6) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และ(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

          ฉะนั้นจะเห็นว่าตำแหน่งประธาน กถ.และกรรมการนั้นย่อมไม่ธรรมดา มีอำนาจพิเศษอยู่ในมือไม่น้อย และแม้กรรมการเลือกกันเองแล้วแต่ยังต้องได้รับการประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย นี่เองที่น่าจับตา เพราะอย่าลืมว่า นายปริญญา ขึ้นประธานกถ.อยู่ในสมัยรัฐมนตรีมหาดไทยชื่อนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ หากปัจจุบันยุครัฐบาล คสช. มีรัฐมนตรีอย่าง พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา จึงยิ่งต้องจับตาว่าประธานกถ.จะเป็นใคร และมาจากขั้วอำนาจใด???

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558