ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
นายกฯ ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช.เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
07 ก.ค. 2559

          ตามที่ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายจัดหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน แก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างได้ผล และเป็นปัญหาที่สะสมมานาน จึงได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ออกกฎหมายพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย    

          ขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายประกาศราชกิจานุเบกษา 5 ก.ค. 2559 ซึ่งเนื้อหาขยายบทบัญญัติตามคำสั่งดังกล่าว จะเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ... ที่ได้มีการนำเสนอไปแล้ว ในขณะนี้ตัวร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้มีการพิจารณาตรวจร่าง เพื่อนำเสนอตราเป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป

ขั้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้

  1. เลขาธิการ ส.ป.ก. ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด นิติกร นายช่างสำรวจ ช่างสำรวจ นายช่างโยธา วิศวกรสำรวจ วิศวกรโยธา ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  2. เลขาธิการ ส.ป.ก. ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย พร้อมจัดทำแผนที่ประกอบเพื่อบุคคลในท้องถิ่นนั้นรู้ตำแหน่งของพื้นที่เป้าหมาย
  3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และวิธีการอันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ครอบครองที่ดิน
  4. ส่งพื้นที่เป้าหมายที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ให้จังหวัดดำเนินการ

4.1 ส.ป.ก.จังหวัดปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปท. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.2 ผู้ครอบครองที่ดินยื่นคำร้องคัดค้านต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ภายใน 15 วัน

4.3 ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบภายใน 30 วัน

     4.3.1 ผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินให้ยุติเรื่อง

     4.3.2 ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. จะดำเนินการ ดังนี้

- สั่งให้ออกจากที่ดิน หรือสั่งให้รื้อถอน ทำลาย สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ภายใน 30 วัน

- เข้าไปสำรวจ รังวัด หรือตรวจสอบการครอบครองและการใช้ประโยชน์

- ออกคำสั่งให้บุคคลมารายงานตัว ให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหลักฐาน

- ยึด รื้อถอน ทำลาย สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558