ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
“คุ้มครองสิทธิฯ” ขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สู่ระดับโลก
23 มิ.ย. 2563

 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายศุภณัฐ แก้วเล็ก นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม Virtual Peer Review : OECD Investment Policy Review (IPR) ของประเทศไทย เพื่อนำเสนอและทบทวนรายงานนโยบายการลงทุน (IPR) ของประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยมี ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกระบวนการทบทวนฯ เป็นจำนวนมาก อาทิ ญี่ปุ่น สเปน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  การจัดทำมาตรการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  การผนวกเรื่องการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบในระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  การพัฒนากลไกจัดการเรื่องร้องทุกข์กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ  บทบาทของไทยในฐานะผู้นำในภูมิภาคเอเชียเพื่อเผยแพร่หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  ตลอดจน วิธีการขับเคลื่อนประเด็นการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19 Pandemic) เป็นต้น

นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจและชื่นชมบทบาทนำของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการขับเคลื่อนหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conducts) และหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) สำเร็จเป็นประเทศแรกในเอเชีย พร้อมทั้งยกย่องให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Leader of RBC) ในเอเชีย 

ทั้งนี้ OECD และประเทศต่างๆ พร้อมที่จะประสานความร่วมมือร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ก.ค. 2564
เมื่อพูดถึงกองการต่างประเทศ (กกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่ จนเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกมองข้าม แต่หารู้ไม่ว่ากองการต่างประเทศแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558