ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าเมืองหลวง
31 ก.ค. 2563

          กรุงเทพมหานครหรือเมืองหลวงของไทย เป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่มุ่งหน้าเดินทางเข้ามารวมตัวกันอยู่อาศัย และประกอบอาชีพ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่เชิญชวนชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมชม การเป็นศูนย์กลางความเจริญเหล่านี้จึงนำมาสู่การมีระบบสาธารณูปโภค ระบบการคมนาคม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของผู้คนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่นี้ แม้ว่าในช่วงเวลานี้จะอยู่ในช่วงคลี่คลายจากสถานการณ์โควิด-19 แต่พบว่ากรุงเทพมหานครมีอัตราฟื้นตัวที่รวดเร็วมาก ทำให้ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

          เมื่อเราพิจารณากำลังผลิตไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ปัจจุบันมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ รวมกันที่ 2,838 เมกะวัตต์ ทำให้ต้องอาศัยแหล่งผลิตไฟฟ้าจากภูมิภาคอื่นๆ ส่งไฟฟ้าไปเสริมระบบเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP2018) ได้กำหนดให้มีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเขตนครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ

          สำหรับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 มีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าบริเวณพื้นที่สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีความพร้อมด้านพื้นที่ และเชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าเดิม เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) ประมาณ 830 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยมีกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ในปี พ.ศ. 2571 ซึ่งภายหลังมีโครงการจะทำให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 2,433.77 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นครหลวงที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

          เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะช่วยลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าผ่านสายส่งเชื่อมโยงจากภูมิภาคต่าง ๆ และเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของเขตนครหลวงในระยะยาว สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวของเมืองหลวงได้อย่างต่อเนื่อง

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558