ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
เลขาธิการ คปภ. ส่งสัญญาณทิศทางตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4
01 ส.ค. 2563

ให้ตัวแทนประกันชีวิตปรับตัวแบบก้าวกระโดดเป็นตัวแทนสายพันธุ์ใหม่ภายใต้สถานการณ์ “New Normal”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวงการประกันภัยไทย

โดยเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนหนึ่งว่า การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในปัจจุบัน นอกจากปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม New normal ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชน ดังนั้นการเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพนั้นจึงมิได้วัดจากยอดขายหรือเบี้ยประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องพิจารณาจากศักยภาพและคุณภาพที่ดีของการทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วย

การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านออนไลน์ เทคโนโลยีในมิติต่างๆ จึงเปรียบเสมือนสารตั้งต้นที่เร่งให้ตัวแทนประกันชีวิต จำเป็นต้องปรับตัวและไม่ใช่ปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จะต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดด กล่าวคือ ต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มช่องทางการขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ. ได้ออกมาตรการอำนวยความสะดวกในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขาย หรือที่เรียกว่า Digital Face to Face ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตยุค New Normal ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิตอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญตัวแทนประกันชีวิต ต้องรอบรู้กฎกติกาใหม่ๆ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ว่า มีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนที่จะไม่ก้าวล่วงข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคล รวมทั้งตัวแทนประกันชีวิตต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้กับลูกค้าแบบครบวงจร และต้องมีการบริหารจัดการความรู้ที่มีอยู่เพื่อนำไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558