ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สตง. เร่งดำเนินการ เรียกเงินคืน ๒ ล้าน จาก อบจ.ชุมพร
05 พ.ย. 2558

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จ่ายเงินอุดหนุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สมาคมจังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลอาชีพจังหวัดชุมพร ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ชุมพร

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประกอบหนังสือมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๙๗  ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา เนื่องจากสมาคมฟุตบอลจังหวัดชุมพร เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นภาคเอกชนที่ไม่เข้าข่ายเป็นองค์กรการกุศล องค์กรภาคประชาชน หรือองค์กรที่จัดตั้งตามกฏหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนได้
นอกจากนี้ การจ่ายเงินอุดหนุน ของ อปท. จะต้องเป็นการอุดหนุนให้โครงการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่การจ่ายเงินอุดหนุนให้สมาคมฟุตบอลจังหวัดชุมพรมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับอาชีพ โดยนำเงินอุดหนุนใช้จ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา โค้ช เจ้าหน้าที่ เงินเดือนนักกีฬา  เงินเดือนโค้ช และผู้ช่วยโค้ช รวมทั้งค่าปรับปรุงที่พักนักกีฬา ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่ใช่การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนในท้องถิ่นแต่อย่างใด
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว  ที่ประชุมเห็นว่าเป็นการจ่ายเงินที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  จึงมีมติให้ สตง. แจ้งให้ อบจ.ชุมพร ดำเนินการเรียกเงินคืนและหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดชดใช้ความเสียหายให้แก่ทางราชการ พร้อมทั้งให้แจ้งไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อดำเนินการต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558