ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ธ.ก.ส. แชมป์หน่วยงานโปร่งใส องค์การสวนสัตว์มาบ๊วย
15 ก.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน แบ่งเป็น สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) 3 หน่วยงาน องค์กรอิสระ 3 หน่วยงาน องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 2 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน องค์การมหาชน 50 หน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้

สำหรับหน่วยงานที่ได้ผลคะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ 96.02 คะแนน
2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ 94.50 คะแนน
3.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ 91.41 คะแนน
4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ 90.79 คะแนน
5.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ 90.39 คะแนน
6.การไฟฟ้านครหลวง ได้ 90.30 คะแนน
7.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ 90.23 คะแนน
8.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ 89.98 คะแนน
9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ 88.86 คะแนน
10.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ 88.78 คะแนน

สำหรับอันดับต่ำสุด คืออันดับ 115 ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ 44.09 คะแนน ส่วนสำนักงาน ป.ป.ช. ถูกจัดอยู่ในอันดับ 100 ได้ 73.52 คะแนน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558