ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์เพิ่มร้านธงฟ้าลงทุกตำบล76จังหวัด
13 ม.ค. 2564

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีกิจกรรมจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 20-40%ตั้งเป้าจะจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน แบ่งเป็นการจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับภาค 16 ครั้ง การจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับเขตในกรุงเทพฯ และเคหะชุมชน 30 ครั้ง และจัดงานจำหน่ายสินค้าระดับท้องถิ่นหรือชุมชน อำเภอ ตำบล ร่วมกับกิจกรรมส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัด 76 จังหวัด

การจัดงานดังกล่าว เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย เพราะได้มีการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วย รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดโครงการ ธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวน 131,876 ร้านค้า ณ วันที่ 30 ธ.ค.63 และมีบริษัทผู้ผลิตที่ร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย มีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140 สินค้าจำนวน 1,031 รายการอย่างไรก็ตาม สำหรับร้านธงฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ยังได้รับประโยชน์จากโครงการ คนละครึ่ง เพราะมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนก็ได้ลดภาระค่าครองชีพ เพราะสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการโดยใช้เงินเพียงครึ่งเดียว

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558