ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ก.เกษตรฯ เตรียมชง ครม. ตั้ง “นิคมฯ อาหาร” เทียบชั้น EEC
24 ก.พ. 2564

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาเพิ่มสิทธิลงทุนในโครงการหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัด ให้เทียบเท่าอีอีซี จูงใจคนรุ่นใหม่เข้าภาคเกษตรเพิ่ม แก้ปัญหาโครงสร้างแรงงานภาคเกษตร 13.5 ล้านคนเข้าสู่สังคมสูงวัย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กรกอ. ที่มีตนเป็นประธาน จะเสนอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณามาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในโครงการหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัด รวม 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทุกพื้นที่ให้เทียบเท่ากับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนเกษตรและอาหารแปรรูปในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัด หากผลักดันสิทธิประโยชน์หาเทียบเท่ากับการลงทุนอีอีซี จะเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น และยังเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพราะขณะนี้โครงสร้างแรงงานในภาคเกษตรของไทยพบว่ามีจำนวน 13.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 35% ของแรงงานทั้งหมด เข้าสู่สังคมสูงวัย หรือมีอายุเฉลี่ยเกิน 60 ปี เกือบทั้งหมด โดยเป็นที่แรงงานภาคเกษตรรุ่นใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่เป็นประชากรที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ตัวเมืองมากกว่าอยู่ในชนบท จึงเกิดปัญหาแรงงานในภาคเกษตร

อย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างแรงงานภาคเกษตรของไทย คือ ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น ซึ่งโครงการหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัด จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้องส่งเสริมให้เกิดการทำเกษตรแปลงใหญ่ ที่ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯกำลังผลักดัน โดยวางเป้าหมายเกษตรแปลงใหญ่ไว้ประมาณ 6 พันแปลงทั้งประเทศ ที่สำคัญคือการผลักดันหรือส่งเสริมให้ทำเกษตรในเมือง ในการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่ภาคเกษตรกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว และยังทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและคนรุ่นต่อไปจะไม่ลืมภารคเกษตร

สำหรับการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่มีการนำแรงงานต่างด้าวไม่ถูกต้องมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคเกษตรได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมาแก้ไขปัญหาในโครงสร้างทั้งระบบเพื่อให้เกิดความยั่นยืน ส่วนจะต้องเพิ่มสิทธิพิเศษทางภาษีเพิ่มเติมให้เกษตรกรอีกหรือไม่ คิดว่าไม่ต้องแล้ว เพราะเกษตรกรในปัจจุบันได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าภาคอื่นอยู่แล้ว แต่ควรไปส่งเสริมนวัตกรรมและเกษตรแปรรูปแทน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยในเวลานี้ยังอยู่ในอาการผวากันอยู่เพราะแนวโน้มที่จะลดลงยังไม่มีความชัดเจน โดยประชาชนเองอยู่ในขั้นดูแลตัวเองสูงสุด ขณะที่รัฐบาลก็ใช้ยาแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้านหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องน่าวิตก ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558