ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมพัฒนาที่ดิน จับมือ ม.เกษตรฯ เดินหน้าโครงการ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน วิถีเกษตรสู่ทางรอด”
22 พ.ค. 2564

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน วิถีเกษตรสู่ทางรอด” เด็กเล็กเรียนรู้ นิสิตเรียนสร้าง ครอบครัวเรียนทำ : เกษตร & เกษตร 2021 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม นางเกลียวพันธ์ สุวรรณรักษ์ ประธานชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา และนายศุภชัย พันธุกานนท์ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 32 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน

นางสาวเบญจพร เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจที่สำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรดินและที่ดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินเพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน รวมถึงการให้บริการข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

ซึ่งการลงนาม ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางกรมพัฒนาที่ดิน มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในโครงการ โดยให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการดินและน้ำที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบน้ำและคุณภาพดินของโรงเรียนและชุมชนให้รองรับศักยภาพระบบการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ภายใต้ความเหมาะสม ผ่านกลไกพลังงานแสงอาทิตย์สู่ความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ด้านวิชาการและการเกษตร ตามกรอบแห่งความร่วมมือของบันทึกข้อตกลง ต่อไป

ภายในงาน มีพิธีมอบเงินสนับสนุนโซลาเซลล์แก่ผู้ปกครองนักเรียน 12 ราย ผ่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน การนำเสนอแนวทางการพัฒนาครอบครัวผู้ปกครองนักเรียน บนพื้นฐานการจัดการดินและน้ำผ่านกลไกพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ และสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี การนำเสนอการเรียนรู้ในโรงเรียน และความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ จ.สุรินทร์ และครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทยฯ จ.สกลนคร และร่วมกันหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2564
ว่ากันว่า การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐหรืองบประมาณแผ่นดินนั้น กระเป๋าเงินใบใหญ่อยู่ที่ “กรมบัญชีกลาง” โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลต้องใส่ใจเป็นพิเศษในห้วงวิกฤติโควิด-19 และห้วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะจะมีทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558