ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
พพ. เฟ้นหาสุดยอดผลงานด้านพลังงานไทย Thailand Energy Awards 2017
22 พ.ย. 2559

           นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2017 ว่า เพื่อสืบสานปณิธานด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ดังตัวอย่างพระราชกรณียกิจในการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ เอทานอล และไบโอดีเซล อีกทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

           ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดประกวด Thailand Energy Awards ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนโยบายสำคัญของ พพ. ที่ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมากขึ้น จนเรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน (ปี 2000-2016) มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 2,613 ผลงาน มีผู้ที่ได้รับรางวัลรวม 750 ผลงาน และอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้ถึงศักยภาพด้านพลังงานของประเทศไทย คือ ตัวแทนผู้ประกอบไทยที่ชนะการประกวดจากเวทีนี้ สามารถคว้ารางวัล ในเวที ASEAN Energy Awards มาครองได้มากถึง 148 รางวัล ด้วยความมุ่งมั่นจากทุกภาคส่วน และการสนับสนุน ส่งเสริมจาก พพ. ในทุกด้าน ส่งผลให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานให้กับประเทศได้มากถึง 6,800 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ล้านตัน หลายหลายความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการประกวดเวทีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากการสร้างประโยชน์จากสิ่งที่หมดประโยชน์เข้ามาช่วยในการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างพลังงานทดแทน ส่งผลให้เกิดหลากหลายทางเลือกในการนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการประหยัดพลังงานที่สอดรับหรือเหมาะสมกับหน่วยงาน รวมถึงเกิดการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานมากขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า “ผู้ประกอบการใดที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มาก ย่อมได้เปรียบคู่แข่งในทางการค้า เพราะไม่เพียงแต่จะส่งผลประโยชน์เรื่องต้นทุนของบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่สำคัญยังส่งผลในเรื่องของภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย”

           สำหรับการจัดประกวดในปี 2017 (พ.ศ.2560) เปิดรับผลงานการประกวดแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยแบ่งการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยการตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น สมควรแก่การได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร/ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thailandenergyaward.com

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558