ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
เปิดประวัติ 3 สมเด็จ นาคหลวง ! ร.3 ร.5 และ ร.9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ละรูประดับ..เอกอุ !
08 ม.ค. 2560

#สามเณรนาคหลวงในรัชกาลที่3
          1.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว ป.ธ.9) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ทรงสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณร มีอายุเพียง 18 ปี (พ.ศ.2374) ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการอุปสมบท ณ วัดราชาธิวาส (สมอราย) ก่อนจะย้ายตามพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ลาสิกขาออกไประยะหนึ่งจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้อุปสมบทเป็นครั้งที่สอง โปรดให้ไปครองวัดราชประดิษฐ์ฯ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" ในปี พ.ศ.2422 ที่สุดได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2434 (ในสมัยรัชกาลที่ 5)

#สามเณรนาคหลวงในรัชกาลที่5
          2.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.9) วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม ทรงสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณร มีอายุเพียง 20 ปี (พ.ศ.2451) ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (เป็นเณรนาคหลวงที่บวชวัดพระแก้วเป็นรูปแรก) ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "สมเด็จพระวันรัต" ในปี พ.ศ.2490 ที่สุดได้รับการสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 14 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2503 (ในรัชกาลที่ 9)

#สามเณรนาคหลวงในรัชกาลที่9
          3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร (ก่อนย้ายไปจำพรรษา ณ วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม) สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณร อายุ 22 ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้ารับการอุปสมบทเป็นนาคหลวง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2504 โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.9) สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตรฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" เป็นกรณีพิเศษ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ รูปสุดท้าย ในสมัยรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

          ถ้าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.9) ได้รับการสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในรัชกาลที่ 10 ก็จะเป็นเณรนาคหลวงองค์ที่ 3 ที่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นสมเด็จพระสังฆราช นาคหลวง รูปที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรียงรัชกาลจากปีที่สอบได้ คือ รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 นับว่าน่าอัศจรรย์ !
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558