ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
บีซีพีจี ยืนยันบริษัทฯ มีสิทธิในที่ดินถูกต้องตามกฎหมายทุกโครงการ
03 ก.พ. 2560

     ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ให้ข่าวว่า หลังศาลปกครองสูงสุดมีคาสั่ง ยกเลิกโครงการกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง และขณะนี้ส.ป.ก. ก าลังตรวจสอบบริษัทเอกชนที่เช่าที่ดินเพื่อท ากังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าใน 2 จังหวัดที่ ส.ป.ก. ครอบครองที่ดินอยู่ คือ จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมินั้น นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณี ดังกล่าว ขอยืนยันว่าที่ดินทุกโครงการของบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์และมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์8 โครงการใน 5 จังหวัด (จ. อยุธยา จ. นครราชสีมา จ. ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และจ. ฉะเชิงเทรา) และโครงการโซลาร์สหกรณ์3 โครงการใน 2 จังหวัด (จ. อยุธยาและจ. อ่างทอง) และ ขอย้ำว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558