ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สนช. เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วาระ 2 ต่อ ในมาตราที่ 37
03 มี.ค. 2560

          การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ จะเริ่มเวลา 10.00 น. โดยเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 ต่อจากวานนี้ หลังประธานการประชุมสั่งพักประชุม ในเวลา 21.20 น. โดยจะเริ่มพิจารณาต่อที่มาตรา 37 สำหรับร่างกฎหมายนี้มีทั้งสิ้น 79 มาตรา โดยคณะกรรมาธิการฯ มีการแก้ไข จำนวน 14 มาตรา โดยสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เพื่อเป็นการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน เพื่อไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนนักสูบรายใหม่อีกทางหนึ่ง และสอดคล้องกับการที่ไทยเข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

          ทั้งนี้ ในมาตรา 4 มีสมาชิก สนช. สงวนคำแปรญัติกันมาก โดยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับนิยามคำว่า "โรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไขเป็น "ภาวะพึ่งพาผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ว่าเหตุใดจึงตัดคำว่า โรคเสพติด ออก แล้วใช้คำว่า ภาวะพึ่งพาแทน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558