ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 ตามวิสัยทัศน์ "คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน" ชู 5 ยุทธศาสตร์แห่งความเท่
08 มี.ค. 2560

            เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ พม. รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

            ทั้งนี้ ให้ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 -2564   เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564  ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

            สาระสำคัญของเรื่อง พม. รายงานว่า
            แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้สิ้นสุดแผนฯ แล้ว คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 และมีข้อเสนอให้ปรับแก้ประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดของแนวทางมาตรการที่สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม  การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลคนพิการ การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ การกำหนดทิศทางขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  และแนวทางการติดตามประเมินผล และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่ง พม. ได้ดำเนินการปรับปรุงประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนดยุทธศาสตร์ “ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL)”  จำนวน 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (EMPOWERMENT)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (QUALITY MANAGEMENT) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ (UNDERSTANDING) ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ACCESSIBILITY)  และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน (LINKAGE)

            ทั้งนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมในสังคม รวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558