ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
พพ.จับมือ กรอ. ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
12 มิ.ย. 2560

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนามกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน และเอสเอ็มอี ดึงเงินกองทุนอนุรักษ์ฯร่วมขับเคลื่อนแผนงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี พพ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ที่ร่วมมือบูรณาการในการยกระดับประสิทธิภาพของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจคิดเป็น (36.5%) รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย

สำหรับกรอบความร่วมมือเพื่อบูรณาการการดำเนินงานดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 3.ด้านระบบฐานข้อมูล 4.ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 5.ด้านพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์

  คาดว่าผลที่เกิดขึ้นจากการ MOU ในครั้งนี้รวมแล้วทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) และการใช้พลังงานทดแทน (RE ) คิดเป็น 1,264 kTOE (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 13,727 ล้านบาท/ ปี ในด้านของการประหยัดพลังงาน 1,247 kTOE ต่อปี เทียบเท่าการประหยัดงบประมาณ 13,542 ล้านบาท /ปี โดยมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ ในโรงงานขนาดกลางและย่อม( EE-SMEs)  10 kTOE ต่อปี -มาตรการพัฒนาความสามารถบุคลากรด้านหม้อไอน้ำและพัฒนาหม้อไอน้ำสู่ Smart Boiler ทั้งหมด 129 kTOE ต่อปี ปรับปรุง heat rate โรงไฟฟ้าชีวมวล 272 kTOE ต่อปี การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code) 836 kTOE ต่อปี ในขณะที่ด้านพลังงานทดแทน จากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นชีวมวล สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้ 17 kTOE ต่อปี

 ซึ่งในปี 2560 ได้มีการร่วมมือกันในการดำเนินการโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม และในอนาคตจะมีการร่วมมือกันในการดำเนินงานอีกหลายกิจกรรม เช่น การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำโดยวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำ หรือวิศวกรพลังงาน ,การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น โดยกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ.ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป" นายประพนธ์ อธิบดี พพ. กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558