ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
16 มิ.ย. 2560

        นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560   ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 และการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

        1. รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
1.1 เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,180,336 คน โดยเป็นการลงทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส. จำนวน 7,723,748 คน ธ.ออมสิน จำนวน 3,719,717 คน ธ.กรุงไทย จำนวน 2,392,017 คน สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 180,194 คน และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 164,660 คน
1.2 ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กระทรวงการคลัง (กค.) เปิดให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบการมีชื่อในระบบการลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์อีเปย์เม้นท์ (www.epayment.go.th) เว็บไซต์ กค. (www.mof.go.th) และเว็บไซต์ สศค. (www.fpo.go.th) นอกจากนี้ยังมีสายด่วน (Call Center) ของ สศค. 1359 และของทั้ง 5 หน่วยงานที่รับลงทะเบียน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏชื่อในระบบให้ผู้ลงทะเบียนสามารถนำหลักฐานท้ายแบบฟอร์มไปติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อทำความเข้าใจหรือเพิ่มเติมชื่อภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อกลาง และนามสกุล หลังปิดโครงการลงทะเบียน ให้แจ้งที่หน่วยลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.3 ในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กค. จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล และนำส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ ได้แก่ กรมการปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร กค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินจากประชาชน เพื่อนำไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งคาดว่า จะตรวจคุณสมบัติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และเผยแพร่ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางที่ระบุในข้อ 1.2 ต่อไป    

          2. โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือของภาครัฐมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กค. ได้ประสานกับ สสช. ในการจัดทำโครงการสำรวจฯ โดยมีสาระสำคัญของโครงการสำรวจฯ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการสวัสดิการจากภาครัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งครอบคลุมผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
2.2 กรอบระยะเวลา : ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้สามารถใช้ประกอบการจัดทำโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
2.3 หน่วยงานรับผิดชอบ : ดศ. โดย สสช. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการสำรวจฯ 
2.4 เจ้าหน้าที่สำรวจ : นักศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตัวเอง และในจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู่ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน และต้องใช้เจ้าหน้าที่สำรวจจำนวนมากเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามที่ได้มีการลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560
หลังสิ้นสุดโครงการสำรวจฯ กค. คาดว่า จะสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและตรงตามสิ่งที่มุ่งหวังโดยใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558