ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
มท. สั่งการกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัด ขบวนการค้ามนุษย์และลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย ปูพรมทุกจังหวัดเร่งกวาดล้างทั่วประเทศ
19 มิ.ย. 2560

     กระทรวงมหาดไทย สั่งการกรมการปกครอง และผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจริงจังกับขบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผิดกฎหมาย และให้ทุกจังหวัดปูพรมกวาดล้างทั่วประเทศ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะถูกลงโทษสถานหนัก

     นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากการลักลอบนำพาขนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายหน้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการนำคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

    ดังนั้น จึงได้สั่งให้กรมการปกครอง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางลึกร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้ทราบข้อมูลหรือเครือข่ายเกี่ยวกับบุคคลหรือขบวนการลักลอบนำพาหรือขนย้ายคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวัง ติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และดำเนินการเข้าจับกุม โดยเน้นพิเศษพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรม หากตรวจสอบพบมีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหรือสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์ หรือการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา พร้อมกำชับนายอำเภอดำเนินการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร รวมทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้นายอำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงานปกครองท้องที่ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการรับรองตัวบุคคลต่างด้าวโดยทุจริต และให้ใช้การเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย

     ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยได้ว่าลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือขบวนการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558