ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ปตท.- มูลนิธิชัยพัฒนา-กปร.-กรมพัฒนาที่ดิน มอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 10
22 มิ.ย. 2560

      ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11 ผลงาน และรางวัลชมเชยโล่องค์กรร่วมจัด 19 ผลงาน

    นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “๑ ทศวรรษ หญ้าแฝก V-STRONG Network มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นโครงการที่ ปตท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนำความรู้ต่างๆ ใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   การจัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559-2560 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภทผลงาน ได้แก่ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผลแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ คือ พื้นที่ลาดชัน พื้นที่เชิงลาดแหล่งน้ำ/ไหล่ทาง พื้นที่สภาพพื้นดินมีปัญหา พื้นที่แหล่งเรียนรู้และขยายผล ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ซึ่งแบ่งออกเป็น ความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ประเภทรางวัลพิเศษโล่พระราชทาน แบ่งออกเป็น ความยั่งยืนหน่วยงานร่วมส่งเสริมการปลูกและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และสถานีพัฒนาที่ดินที่ส่งเสริมการปลูกและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และประเภทรางวัลเกียรติยศหญ้าแฝกต้นแบบความยั่งยืน

   ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 105 ผลงาน และรางวัลเกียรติยศหญ้าแฝกต้นแบบความยั่งยืนจำนวน 1 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 106 ผลงาน และมีผู้ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน ได้แก่ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทาน 11 ผลงาน รางวัลชมเชยโล่องค์กรร่วมจัด 19 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล 16 ผลงาน ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 10 ผลงาน ประเภทรางวัลพิเศษโล่พระราชทาน 3 ผลงาน และรางวัลเกียรติยศหญ้าแฝกต้นแบบความยั่งยืน 1 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภท ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัล ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยจะได้รับโล่จาก องค์กรร่วมจัด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558