ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
พิธีส่งมอบการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับโครงการจัดหาถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำสำหรับดื่มให้กับชุมชน
04 ก.ค. 2560

 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์  สำหรับโครงการจัดหาถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำสำหรับดื่มให้กับชุมชน ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้แทนจากบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท โจงลี่ ไซแอนด์ แอนด์เทคโนโลยี, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้แทนจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ

ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือสร้างพลังในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ จากนโยบายดังกล่าว กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ให้กับประชาชน โดยประสานงานตามกองบินต่างๆ ทั่วประเทศเข้าสำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ พร้อมทั้งพบปะผู้นำชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีแผนการดำเนินการจัดสร้างถังบรรจุน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร, ติดตั้ง  เครื่องกรองน้ำ, สิ่งปลูกสร้าง, ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลลาร์เซลล์) ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตประปาชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่รับผิดชอบกองบิน 1)

2.โรงเรียนบ้านคลองโร ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พื้นที่รับผิดชอบกองบิน)

3. ชุมชนวัดบ้านคำเตยเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (พื้นที่รับผิดชอบกองบิน 21)

4. โรงเรียนบ้านปางไม้แดง จังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่รับผิดชอบกองบิน 41)

5. โรงเรียนบ้านโนนเชือก จังหวัดขอนแก่น (พื้นที่รับผิดชอบฝูงบิน 237)

6. ชุมชนวัดท่าคุระ จังหวัดสงขลา (พื้นที่รับผิดชอบกองบิน 56)

  ซึ่งแผนการดำเนินการก่อสร้างทั้ง 6 แห่งจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและการทดสอบระบบโซลาเซลล์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงประเมินผลตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำที่มีคุณภาพในการอุปโภคบริโภคต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558