ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ปลัด สธ.เปิดอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน วงเงิน 115 ล้านบาท
21 ก.ค. 2560

        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอใกล้เคียง พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ครอบคลุม มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

        นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี   ว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข เพื่อมุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน การพัฒนาอันดับต้นๆ คือการยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ เป็นธรรม ครอบคลุม ทั่วถึง

      สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ขนาด 3,124 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง 115 ล้านบาท เป็นอาคารที่สร้างขึ้นทดแทนหลังเก่าเนื่องจากอาคารเดิมคับแคบ และรองรับผู้รับบริการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 240 เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชน กว่า 139,641 คน และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลชุมชนในโซนใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลหนองไผ่  โรงพยาบาลบึงสามพัน และโรงพยาบาลศรีเทพ รวมประชากรทั้ง 4 อำเภอ จำนวน  392,275 คน ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุม ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้ ได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน ให้มีมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง นอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพคุณภาพบริการแล้ว ยังทำให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้น

      ทั้งนี้ ในปี 2559 ให้บริการผู้ป่วยนอก 229,878 ครั้ง เฉลี่ย 868 คนต่อวัน โรคที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ โรคต่อมไร้ท่อ รองลงมาคือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบกล้ามเนื้อ ตามลำดับ ส่วนผู้ป่วยใน 16,753 ครั้ง เฉลี่ย 174 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคต่อมไร้ท่อ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนวโน้มการมารับบริการของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558