ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ""ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ"
12 ก.ย. 2560

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ประสบการณ์การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ" ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 51 จำนวน 81 คน โดยวัตถุประสงค์ในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานของผู้บัญชาการทหารอากาศโดยตรงให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป
    ทั้งนี้ในการบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีหัวข้อและรายละเอียดที่น่าสนใจอาทิ
     1. พันธกิจ และหน้าที่การปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายอำนวยการ
     2. กรณีสัมพันธภาพในอดีตระหว่างผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ได้แก่
          - การปฏิบัติการทางทหารของกำลังพร้อมรบ
          - ศักย์สงคราม (ขีดความสามารถ และศักยภาพในการทำสงครามของรัฐชาติ)
          - สภาวะความเป็นผู้นำ และหลักการปกครองประชาชน
     3. ประสบการณ์ฝ่ายอำนวยการของ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้บรรยาย) รวมถึงประสบการณ์การของฝ่ายอำนวยการในฝูงบิน
    หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นหลักสูตรที่เน้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในการเป็นผู้บังคับบัญชาในลำดับต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558