ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
"สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย" เปิดตัวหนังสือ ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
08 ธ.ค. 2560

         นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เป็นเปิดตัวหนังสือ ศาสตร์พระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยังยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร ให้เห็นเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นการจัดทำเป็นครั้งแรก โดยยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการมาก่อน แบ่งออกเป็น 13 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน การเกษตรการส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา คมนาคม การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นวัตกรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ หอสมุดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ห้องสมุดประชาชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558