ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
กรมการท่องเที่ยวเผยมีงบอุดหนุนชุมชนที่พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
05 ม.ค. 2561

กรมการท่องเที่ยวเผยมีงบอุดหนุนชุมชนที่พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
          นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
          กรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนสำหรับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยว เพื่อยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพเตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี
          ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด จึงเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของสไตล์การท่องเที่ยววิถีไทยได้
          นอกจากนั้นการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยวยังมีส่วนในการปลูกฝังความรู้และเพิ่มพูนความสามารถให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน คือให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การฟื้นฟู และถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
          ส่วนงบเงินอุดหนุนสำหรับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และมีการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาจจะเป็นกลุ่มบุคคลชุมชนเครือข่าย นิติบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลของรัฐก็ได้
          ชุมชนที่ต้องการขอรับเงินอุดหนุนจะต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือเป็นผู้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย หรือมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว
สำหรับลักษณะโครงการและกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนได้นั้น มีตั้งแต่การฝึกอบรม การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่นักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
          อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวต่อไปว่า พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ต้องเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่จูงใจสามารถจัดบริการด้านการท่องเที่ยวและให้คำแนะนำหรือความรู้ได้อย่างมีคุณภาพและต้องจัดให้มีบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างเพียงพอ
          เมื่อได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว จะต้องมีแผนการจัดการและโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในขอบเขตที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เมื่อประกาศเขตพื้นที่แล้วจะทำให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดำเนินงานโดยท้องถิ่นและสามารถกำกับดูแลโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
          องค์ประกอบหลักของการประกาศเขตพื้นที่มีตั้งแต่ การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดี มีความน่าสนใจ สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นหรือชุมชนได้ เช่น ในท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมหรือแหล่งภูมิปัญญา มีการจัดการการเข้าถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เช่น เส้นทางคมนาคม ยานพาหนะ ป้ายบอกทางแผนผังของท้องถิ่นหรือชุมชน และมีกิจกรรม หรือรายการท่องเที่ยวที่เหมาะสม สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักท่องเที่ยว ตลอดจนท้องถิ่นหรือชุมชนมีบุคลากรที่มีความสนใจ มีทักษะและมีความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
          ต้องมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ตลอดจนจะต้องมีแผนการบริหารจัดการ และมีกระบวนการที่ดีด้วย เช่น การป้องกันหรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านวัฒนธรรม ทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์และการสืบทอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงของท้องถิ่น มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
          การมีเครื่องมือเครื่องใช้หรือหัตถกรรมพื้นบ้านที่ผลิตจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน การแต่งกายที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และโบราณสถานที่ได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้อาจจะมีวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น เรื่องของความเชื่อหรือข้อห้ามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยทั่วไปของคนในชุมชน เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนศิลปะการแสดงที่มีเอกลักษณ์และมีการสืบทอด เป็นต้น
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558