ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก มอบอุปกรณ์การเรียนเป็นของขวัญ
12 ม.ค. 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด อุปกรณ์การเรียน ของขวัญและของรางวัลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในท้องถิ่น นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า เนื่องจาก กปภ. มีภารกิจในการดูแลระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้แก่ประชาชนครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนมีสำนักงานประปาถึง 234 สาขา กระจายอยู่ในเขตจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล จึงทำให้ กปภ. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับชาวบ้านและชุมชน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอด ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 กปภ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ตลอดจนวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น สมุดปกอ่อน สมุดฉีก และของขวัญของรางวัลต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอีกด้วย รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมคุณภาพ จึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนมีจิตสาธารณะเพื่อให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558