ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
กรมการท่องเที่ยว ... เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้บริการห้องน้ำให้ช่วยรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
12 ก.พ. 2561

         กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดทำมาตรฐานห้องน้ำและใช้ตราสัญลักษณ์ WC OK  ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานเป็นตัวชี้วัด เข้มข้นในเรื่องของความสะอาด ความเพียงพอและความปลอดภัยที่ห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวนั้นพึงมี  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวในปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 30.29 ล้านคน มีรายได้ 1.55 ล้านล้านบาท และในปี 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 32.75 ล้านคน มีรายได้ 169 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประเทศเราต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา  เช่น การขนส่ง การบริการการท่องเที่ยว    การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นของภาครัฐและสถานประกอบการของเอกชน เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย

         สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการนี้เป้าหมายหลักคือสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ มีผู้มาใช้บริการห้องน้ำเป็นจำนวนมาก โดยกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ในปีนี้ทั้งหมด   4  ภาค ภาคกลางจัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือจัดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และครั้งสุดท้ายภาคใต้จัดที่สถานีรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประชาชน นักท่องเที่ยว สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว มุ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558