ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
กรมการท่องเที่ยว...เดินหน้าสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะให้ร่วมรักษาความสะอาด เมื่อเข้าใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว
27 ก.พ. 2561

         กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยวมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญในเรื่องของ  “ห้องน้ำสาธารณะ” ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะเมื่อห้องน้ำสาธารณะสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐานแล้วนั้น นี่คือโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สถานีรถไฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์   อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจำนวนมาก จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวในปี 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 30.29 ล้านคน มีรายได้ 1.55 ล้านล้านบาท และในปี 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 32.75 ล้านคน มีรายได้ 1.69 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประเทศเราต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา  เช่น การขนส่ง การบริการการท่องเที่ยว    การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่องห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นของภาครัฐและสถานประกอบการของเอกชน เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย

         สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมรณรงค์นั้น กรมการท่องเที่ยวเน้นจัดกิจกรรมรณรงค์ที่สถานีรถไฟและสถานีขนส่งเป็นหลัก มองว่าเป็นสถานที่ซึ่งจะมีผู้มาใช้บริการห้องน้ำเป็นจำนวนมาก โดยกรมการท่องเที่ยวกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งแรกจัดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ครั้งที่ 2 จัดที่สถานีขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 จัดที่สถานีขนส่งพิษณุโลก แห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และครั้งสุดท้าย ณ สถานีรถไฟ    หัวหิน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงชาวไทย

         นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประชาชน นักท่องเที่ยว สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในชุมชนให้สะอาด ถูกหลักอนามัย ปลอดภัย ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558