ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
1 มี.ค.นี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 61 ที่ลานคนเมือง
27 ก.พ. 2561

        นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์ รองประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายธนพล พรมสุวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย องค์กรเครือข่ายชาวพุทธประชาสังคม องค์กรภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 07.00 - 21.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงพระรัตนตรัย และวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่ว และทำดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ รวมถึงทำจิตใจให้สงบผ่องใส และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

        โดยกิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาฯ และในช่วงเย็นเวลา 17.00 น. มีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมาสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานบนมณฑปบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันพุธที่ 28 ก.พ.61 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การบรรยายธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การแสดงปาฐกถาธรรม โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมสุขภาพองค์รวม

        ในส่วนของสำนักงานเขต 50 เขต จะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 โดยรณรงค์เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมประดับธงชาติและธงธรรมจักร ในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 1 มี.ค.61 พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่เขต จัดพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 1 มี.ค.61 ณ วัดในพื้นที่เขต 
 
        กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558