ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ.เร่งซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ
06 มี.ค. 2561

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวช้องในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเงินสะสมมาใช้กับโครงการดังกล่าว กรมฯ ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำในหลายกรณี โดยกรณีของการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถใช้วิธีสอบราคา และให้ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ส่วนกรณีที่วงเงินเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการปกติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีที่พ้นวันที่ 20 เมษายน 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ยังสามารถดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยการจัดทำโครงการที่ใช้ยางพาราได้อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการปกติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการกันเงินสะสมก่อนการใช้จ่าย ก็ให้แล้วแต่การพิจารณาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในการพิจารณากันไว้ในจำนวนเท่าใดก็ได้

ทางด้านการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การก่อสร้างหรือปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย การก่อสร้างปรับปรุงสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการอื่นๆ กรมฯ ก็ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบของโครงการด้วย รวมถึงการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา ก็สามารถใช้มาตรฐานตามที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบทกำหนดไว้

อธิบดีกล่าวต่อว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อาจพิจารณาใช้ดุลพินิจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เช่นกัน และในรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เอกสารเชิญชวน รวมถึงสัญญา จะต้องมีการระบุให้คู่สัญญาซื้อยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มที่การยางแห่งประเทศไทยให้การรับรองไว้ด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558