ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
15 มี.ค. 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 590 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า หลักการทางทฤษฎีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น การปฐมนิเทศถือเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และหลังจากบุคลากรปฏิบัติงานผ่านช่วงทดลองงานตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะได้รับการพิจารณาบรรจุให้ปฏิบัติงาน ดังนั้น การปฐมนิเทศจึงเป็นกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยแนะนำให้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับองค์กร กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อวิถีทางในการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองค์กร และนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพราะหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” ในครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ เพราะนอกเหนือจากจะเป็นพิธีกรรมในการต้อนรับสมาชิกใหม่แล้ว ยังถือโอกาสพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปในคราวเดียวกัน  เป็นที่น่าชื่นชมว่านอกเหนือจากจะเรียนรู้และทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วนั้น การอบรมครั้งนี้  ยังเพิ่มศาสตร์พระราชามาบรรจุไว้ในหลักสูตรอีกด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามที่เป็นศาสตร์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำงานและการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชานี้  จะสร้างความสุขในการทำงานและส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกๆ ท่าน สงบ สันติและร่มเย็นตลอดไป

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและหน้าที่ของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ แต่จะต้องมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศโดยรวม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีความพร้อมและรู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาของการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ขอให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้สนใจฟัง ตั้งใจคิด และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วย 

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ได้ย้ำต่อข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนให้ได้ตระหนักถึงการทำงาน ว่างานราชการนั้นมี  3  ส่วนที่สำคัญในการทำงาน คือ ระเบียบ กฎหมาย ขอให้ทุกคนใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเองทั้งรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานท้องถิ่นและแฟ้มงานเก่าที่มีอยู่ โดยต้องเตือนใจเสมอว่า ทำในสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้ทำ อย่าทำเพราะจิตคิดเห็นใจสงสารอย่างเดียว ส่วนที่ 2 คือเรื่องของการครองตน ครองคน ครองงาน ให้ยึดปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับยึดความเป็นไทย วัฒนธรรมไทยไว้ ก็จะทำให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชน และส่วนที่ 3 คืองานนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทย และของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ต้องศึกษาและช่วยขับเคลื่อนอย่างเต็มที่โดยให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นที่ตนเอง โดยใช้หลัก 3Rs  รวมทั้งไปช่วยจัดทำระบบคัดแยกขยะเปียกตามที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ช่วยผลักดันในขณะนี้ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และสุดท้ายเรื่องช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ขอให้ข้าราชการใหม่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายของการมารับราชการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข อันเป็นอุดมการณ์ของคนมหาดไทยนั้นได้เป็นจริงสมกับที่พวกเราตั้งใจมาเป็นข้าราชการของมหาดไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558