ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
17 มี.ค. 2561

       จากกระแสโลกาภิวัฒน์....ท่านทราบหรือไม่ว่า การเปิดการค้าเสรี AEC จะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของท่านอย่างไรบ้าง ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จากกระแสโลกาภิวัฒน์....ท่านทราบหรือไม่ว่า การเปิดการค้าเสรี AEC จะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของท่านอย่างไรบ้าง

      “เมื่อชาวต่างชาติจะสามารถเปิดธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ เมื่อคู่แข่งทางธุรกิจของท่านจะเพิ่มสูงมากขึ้น เมื่อท่านอาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เป็นที่รู้จัก”
 
         ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากกว่า 100 ล้านคนทั่วทวีปเอเชียใช้ “อินเตอร์เน็ต” ในการหาข้อมูลและรับรู้ข่าวสารต่างๆ ทำให้สื่อออนไลน์ถือเป็นช่องทางการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีต้นทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น
         ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจการ ท่องเที่ยวในประเทศไทยภายหลังการเปิดการค้าเสรี จึงกำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลาง และย่อมเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
หลักการและเหตุผล
 
         ตามที่ ททท. มีแผนงานในการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการและบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจากการดำเนินงานของ กลุ่มสารสนเทศการตลาด (กสต.) ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(e - Marketing for Tourism SMEs) ที่ผ่านมา พบว่ายังมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว อีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์ เน็ตเพื่อขยายช่องทางการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ ต่างๆ ไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามลำดับ
 
        ดังนั้น กสต. จึงกำหนดแนวทางและดำเนินการการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว”โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมสำหรับผู้เข้าอบรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรอง (Alternative Destination) เพื่อเป็นการแนะนำ ขยายผล และต่อยอดความรู้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะ กลุ่มธุรกิจ SMEs ในระดับต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของตนได้ต่อไปโดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 
1. เพื่อขยายผลการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
 
2. เพื่อกระตุ้นให้เอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการตลาดออนไลน์
 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรอง ให้มีความรู้และสามารถแข่งขันด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
กลุ่มเป้าหมาย
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558