ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สส.พัฒนาเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “Open House ERTC”
21 มี.ค. 2561

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิเช่น การวิจัยด้านอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ด้านน้ำและน้ำเสีย ด้านของเสียอันตราย ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านไดออกซินและสารตกค้างยาวนาน  ซึ่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม มีห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025  และห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ในการกำหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ สื่อสารองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิจัยจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดการศึกษาวิจัยต่อไป 

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กิจกรรม Open House ERTC จะทำให้งานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนก่อให้เกิดความร่วมมือ และสนับสนุนให้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

การประชุมฯครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 100 คน มีนิทรรศการ 26 ปี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม มีเสวนาเรื่อง “Green Market กับการลดใช้ถุงพลาสติก” มีตลาดนัดสีเขียว “Green Market”  นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัย และฐานการเรียนรู้งานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558