ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ. ร่วมกับ กฟภ.วางท่อประปาลอดผ่านสายเคเบิ้ลใต้ทะเล
11 เม.ย. 2561

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่าด้วยการดำเนินโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก – ลอดทะเล – เกาะสมุย)
          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน้ำจากอำเภอดอนสัก – ลอดทะเล – เกาะสมุย) เพื่อให้ประชาชนในเกาะสมุยและในพื้นที่ตลอดแนวท่อของโครงการฯ ตลอดจนนักท่องเที่ยวมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยที่ กปภ.ได้เลือกเทคโนโลยีในการวางแนวท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนน้อยที่สุด ทั้งนี้ การวางท่อในบางช่วงจำเป็นต้องผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

          โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการวางท่อส่งน้ำของ กปภ.จากอำเภอดอนสัก – ลอดทะเล – เกาะสมุยในช่วงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ำของ กปภ.ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสายเคเบิ้ลดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย ควบคู่ไปกับประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานให้ได้ข้อยุติอย่างรวดเร็ว โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามในครั้งนี้จะมีผลทำให้โครงการฯ แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุด อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยได้อุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558