ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
อ.ส.ค.-สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลกฯ เปิดโรงงานผลิตอาหารโคนมโคเนื้อ
16 เม.ย. 2561

.ส.ค.-สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลกฯได้ฤกษ์เปิดโรงงานผลิตอาหาร TMR กำลังผลิต 40 ตัน/วัน ป้อนผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อในพื้นที่และเขตภาคเหนือตอนบน รองรับความต้องการแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น หวังช่วยลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบได้มาตรฐาน

                ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า จากการที่ อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยู (MOU) กับสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด จังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป หรือ ทีเอ็มอาร์ (TMR) จำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. โดยสหกรณ์ฯได้ใช้งบลงทุนกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ TMR สำหรับโคนมและโคเนื้ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ซึ่งสามารถเดินเครื่องผลิตอาหาร TMR ได้เต็มรูปแบบ รองรับความต้องการของผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ TMR สำหรับโคนมและโคเนื้อของสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลกฯที่เปิดใหม่นี้ มีกำลังการผลิตกว่า 40 ตัน/วัน โดยสหกรณ์ฯมีแผนผลิตอาหารสัตว์ TMR เพื่อจัดจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย รวมถึงสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เน้นใช้เลี้ยงโคนมที่ตั้งท้องก่อนคลอด 3-4 เดือนและแม่โครีดนมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา ได้เริ่มหันมาใช้อาหารสัตว์ TMR อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทำให้โคมีศักยภาพการให้ผลผลิตน้ำนมดิบสูงขึ้น ทั้งยังช่วยยกระดับองค์ประกอบน้ำนมดิบให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

"ขณะเดียวกันสหกรณ์ฯยังมีแผนจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ TMR ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะโคขุนที่ต้องการทำน้ำหนักป้อนตลาด โคตั้งท้อง และโคให้นมลูก ซึ่งการใช้อาหารสัตว์ TMR สามารถช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ให้กับแม่โคหลังคลอด ทำให้ผสมติดง่าย นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้แรงงานในการจัดการอาหารหยาบ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารข้นให้กับเกษตรกรได้ค่อนข้างมาก ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0 ของ อ.ส.ค. ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2560-2564) มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศภายใน 5 ปีข้างหน้า และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560-2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย" ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากจะเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ TMR สำหรับโคนมและโคเนื้อของสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลกฯแล้ว อ.ส.ค.ยังได้มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย จัดงาน "สุโขทัย ฟิลด์เดย์" (Sukhothai Field Day) ครั้งที่ 4 ขึ้นด้วย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการจัดบูธการเรียนรู้ และจัดนิทรรศการของ อ.ส.ค. กรมปศุสัตว์ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การจัดการด้านอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน" โดย ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้มีประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรในการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล คาดว่า เป็นช่องทางหนึ่งที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมอย่างเหมาะสม และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มของตนเองได้จริง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558