ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
20 เม.ย. 2561

    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี จำนวน 3 ครั้ง และการประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 ครั้ง และได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่าย รวมทั้งผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งข้อคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558