ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ
24 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

นายสุทธิพงษ์ ได้ฝากถึงหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ที่มีหน้าที่ในการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว รวมถึงรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน จัดทำในรูปแบบ Big Data มานำเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ก็จะเป็นการทำงาน ในลักษณะของหน่วยบูรณาการการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยเชื่อมต่อกับจังหวัดและส่วนกลาง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการช่วยเหลือประชาชนและเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มีที่พึ่งพิง สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้อีกช่องทางหนึ่ง 

ทางด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ขอให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทุกๆวัน อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เข้าพูดคุยกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาเด็กไทย ให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการดูแล เช่น ชมรมแม่บ้านของแต่ละจังหวัด และสิ่งใดที่ยังขาดแคลนหรือยังต้องการ ทางกรมฯก็ยินดีจะช่วย เพื่อร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล และมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

และต้องขอชื่นชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง ที่มีการจัดทำถังขยะอินทร์ หรือขยะเปียก ภายในบริเวณศูนย์ฯ ถึง 4 จุด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก โดยนำหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทางด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558