ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ. ชวน อปท. และ ปชช. แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
15 มิ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมฯ จึงขอเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยสามารถดาวน์โหลด และศึกษารายละเอียดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th/ect_th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา www.krisdika.go.th หรือทางอีเมล์ phromphongwo@dla.go.th ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558