ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
รองนายกเมืองพัทยาร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 2 ปี : กำกับคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครองสิทธิระดับเขตพื้นที่
05 ก.ค. 2561

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางสุภาพร เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 2 ปี : กำกับคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครองสิทธิระดับเขตพื้นที่ "Commitment & Reflection" ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานของคนไกลกันกำกับคุณภาพระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2560 - 2564 รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 2 ปี ของคณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ.2557 และประกาศเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับคุณภาพมาตรฐานและการควบคุมสิทธิเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้จึงได้จัดประชุมฯ ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเร่งดำเนินแก้ไขปรับปรุง ปัญหาและอุปสรรค์ด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีศักยภาพ ที่ดี พร้อมเดินหน้าพัฒนา ภายในองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558