ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
สสว.จับมือสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จับมือเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต หนุน SME โต
09 ส.ค. 2561

         ปัจจุบันโรงงานต่างๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการก็คือ การปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการดำเนินงานและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาภาคบริการและอุตสาหกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาจากผลิตภาพการผลิตที่ตกต่ำ ซึ่งลดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกตามสภาวะแวดล้อมของตลาดโลกปัจจุบันได้นั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องผลิตภาพ (Productivity) โดยรวมของภาคอุตสาหกรรมแล้ว ต้องคำนึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปด้วย

        ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ SMEs สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ SMEs เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ภายใน 10 ปี และได้กำหนดเป้าหมายในระดับผลกระทบเชิงมหภาคให้สัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2564

         นายสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า “จากโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้อย่างเข้มข้นแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดรวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เป็นการอบรม “การเพิ่มผลิตภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0” ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการอบรมหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุค 4.0”  ที่สำคัญยังสนับสนุนให้คำปรึกษาทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity), ทางด้านการลดของเสีย, ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น IoT หรือ Smart Electronic หรือ Automation & Robotic, ทางด้านการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ หรือ การขนส่ง หรือ การตลาด ตลอดจนสนับสนุนด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดได้”

          “โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากโดยผู้ประกอบการ SMEs จะต้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การส่งเสริมและเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานระบบ ประเภทต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง สสว. จึงดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong / Regular Level) ในปี 2561 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้า และบริการ ผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัย และให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็ง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจได้จริง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหรือบริการ ลดต้นทุน การประกอบธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือการบริการ อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และจากปัจจัยดังกล่าวจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไปในอนาคต” ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวทิ้งท้าย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558