ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมหารือ “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางส่งเสริม SMEs อย่างครบวงจร”
10 ส.ค. 2561

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ให้บริการและติดต่อประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs อย่างครบวงจร” โดยในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของกระทรวงดิจิทัลฯ ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

รวมถึงการเพิ่มอันดับของดัชนีการใช้นวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีภายใต้ Global Competitiveness Index ของประเทศ เพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค ซึ่งกระทรวงฯ จะดำเนินการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในเชิงนโยบายและแผน มาตรการสนับสนุนทุน ด้านแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม แรงจูงใจ และให้ความรู้ โดยใช้แผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าไปสนับสนุนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558