ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จับมือ ๕ โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม (ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
14 ส.ค. 2561

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ โรงเรียนปากเกร็ด โดยนางสาวดาราณีย์  โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยนายฉัตรชัย  พาสพยงภิญโญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โดยนางฐิติมน นาคครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) โดยนางสาวสำเนียง กอเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) โดยนายภูวิชัย บรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์)

สืบเนื่องจาก กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเคารพกฎหมาย จึงเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยสังคมต่างๆ เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นผู้กระทำผิด ดังนั้น เพื่อประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดประสานเชื่อมโยงกันในเชิงบูรณาการ หน่วยงานทั้ง ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม (ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อันจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) 

กรอบและแนวทางความร่วมมือ
๑.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิผู้อื่น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึก ตระหนักในหน้าที่ มีวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

๒.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนจะร่วมกันสนับสนุนบุคลากร การอำนวยความสะดวก และข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนจะร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความรู้และกิจกรรมที่ดำเนินการ

ระยะเวลาความร่วมมือ 
บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้ง ๖ หน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป อนึ่ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมด้วยความเห็นชอบของทุกฝ่าย โดยการบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ลงนามร่วมกันแนบท้ายและถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ซึ่งทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ และให้มีผลปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558