ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
16 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) ได้แก่ นายฮิว เดลานี หัวหน้าแผนกการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นายพาโบล แสตนเบอรี่ ที่ปรึกษาอาวุโส องค์การยูนิเซฟ ภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก นางสาวธนพร พีระเภท เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กปฐมวัย นางสาวคัทนีย์ แก้วมณี ที่ปรึกษาเด็กปฐมวัยองค์การยูนิเซฟ นายวีระชาติ ทศรัตน์ ที่ปรึกษาด้านเด็กปฐมวัยองค์การยูนิเซฟ และนางสาวช่อทิพย์ ศรีรัตน์ ที่ปรึกษาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กรมฯ ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) ช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ด้านการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย และดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ในพื้นที่ 24 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 24 จังหวัดที่ดำเนินการ วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) และจากที่ได้ลงพื้นที่ในวันนี้ รู้สึกประทับใจในแนวทางของ Unicef ที่มีความเอาใจใส่ ให้ความสำคัญกับวัยเด็กในด้านสมรรถนะ เชิงพฤติกรรมตามวัย เช่น การเคลื่อนไหวเเละสุขภาวะทางกายกับกิจกรรมกลางแจ้ง ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสม ทั้งยังมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็กที่บ้าน เพราะที่ผ่านมาระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยยังขาดการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแลเด็กเล็ก จึงทำให้พัฒนาการของเด็กไทยยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น จึงเป็นที่มาในการขอให้ Unicef มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 76 จังหวัด ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นครู ก. ซึ่งหมายถึง ครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยจะกำหนดให้ครู ก. เป็นวิทยากรขยายผลให้กับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภายใน 2 ปี ซึ่งทางคุณฮิว เดลานี หัวหน้าแผนกการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย รับจะนำไปผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป

ก็ต้องขอชื่นชมเทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้บริหาร และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีเอาใจใส่ ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา และขอฝากให้ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558