ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ปลัดดีอี เป็นวิทยากสัมมนา “TUC : Thai GIS User Conference” ครั้งที่ 23
06 ก.ย. 2561

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนาวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ “TUC : Thai GIS User Conference” ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “Smart Location 4.0” ซึ่งปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านโครงการต่างๆ ที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ อาทิ โครงการ “เน็ตประชารัฐ” การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตลอดจนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งหมดล้วนเป็นโครงการสำคัญในการผลักดันประเทศสู่การเป็น Digital Thailand ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบาย 4.0 มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกๆ ด้าน รวมถึงเทคโนโลยีด้าน ภูมิสารสนเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ งานสัมมนาฯ ดังกล่าว บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณานำระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และวางแผนในเชิงนโยบายด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานฯ ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีด้าน GIS ที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้ง Enterprise/Cloud Based GIS Mapping Platform, Powerful Desktop and Mobile GIS และ ArcGIS Ready-to-Use Apps เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558