ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรสัมมนาระดับนานาชาติ “Thailand Focus 2018”
06 ก.ย. 2561

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Smart City and Internet Of Things” ในงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันระดับนานาชาติ “Thailand Focus 2018” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน รวมถึงนโยบายที่สำคัญและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของรัฐ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศ ทั่วโลก ซึ่ง รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงแผนพัฒนา Smart City ในหลายจังหวัดของประเทศ รวมถึงเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีโครงการ Digital Park รองรับการพัฒนาด้านดิจิทัล รวมถึงการจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) และการนำร่องใช้งาน smart IoT solutions ต่างๆ ที่จะทำให้ EEC เป็น Smart City ด้านดิจิทัล

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนรัฐบาลได้สร้างความร่วมมือล่าสุดระหว่างไทย – จีน ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบดิจิทัลบนฐานนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จากความร่วมมือระหว่าง ไทย – จีน นำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ถึง 10 ฉบับ ซึ่งมีในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 5 ฉบับ อาทิ ความร่วมมือด้านการพัฒนาเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่เชื่อม EEC และฮ่องกง การพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตรเพื่อนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ในช่วงต้น เป็นต้น โดยความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558