ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโบราณสถาน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขอคำมั่นสัญญากับประชาชนจังหวัดลพบุรี ว่าจะไม่ทำให้บ้านเมืองถอยหลังไปอีก
07 ก.ย. 2561

วันนี้ (7 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี เมื่อประมาณ พ.ศ. 2208 - 2209 ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ไกลจากแม่น้ำใหญ่ มีป่า ภูเขา สัตว์ป่าชุกชุม ทำให้ต้องอัธยาศัย และรู้สึกปลอดภัยเมื่อประทับอยู่ที่เมืองลพบุรี

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้กลับมาบ้านเดิมสมัยเด็ก ๆ และมาในพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม เป็นดินแดนแห่งความสงบ และเป็นดินแดนแห่งความปลอดภัย พร้อมกล่าวย้ำว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ไม่ใช่เพราะประเด็นการเมืองหรือมาหาเสียง แต่มาเพื่อพบปะติดตามดูปัญหาของประชาชน  และเพื่อต้องการให้ประชาชนเห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ทั้งนี้ รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ดูแลจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือดูแลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงจำเป็นต้องให้เกิดความเชื่อมโยงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงการบริการภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมแหล่งเงินทุน การเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ รัฐบาลจะพิจารณาและคำนึงถึงความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่สนับสนุนงบประมาณทุกอย่างตามที่มีการเสนอขอรับสนับสนุน

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมาย วาดภาพจำใหม่ พร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการเกษตรต้องยึดหลักการตลาดนำการผลิต เข้าใจกลไกตลาด รวมทั้งหาอาชีพเสริมรองรับเมื่อเกิดอุทกภัย พร้อมกับให้รวมกลุ่มกันส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง สร้างสตอรี่ สร้างแรงจูงใจ นำมาเป็นจุดขาย รวมถึงส่งเสริมที่พักอาศัยในชุมชนแบบโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวแบบแบ็กแพ็ค และให้นำการเกษตรเข้ามารวมอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วย รวมถึงช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเกลียดชัง ขอให้ประชาชนอย่าสนใจมากนัก จะต้องมีแนวคิดที่ถูกต้อง มีเหตุและผล สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น และต้องการให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดไหน อยู่ภาคใดก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาและเกิดอุทกภัยขึ้นในประเทศไทย ขอให้ทุกคนส่งใจให้ความช่วยเหลือ เพราะทุกคนคือคนไทย อยู่บนแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นแผ่นดินของทุกคน

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีทำสัญลักษณ์มือ “ไอเลิฟยู” พร้อมกล่าวขอคำมั่นสัญญากับประชาชนว่า สัญญากับรัฐบาลได้ไหมว่าจะไม่ทำให้บ้านเมืองถอยหลัง จะเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ คนที่พร้อมจะทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย จะต้องเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย แต่ขอให้เป็นประชาธิปไตยที่ลดความขัดแย้ง เดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้

เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ ของตัวแทนชุมชนในจังหวัดลพบุรี เช่น กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวนวัตวิถี การแสดงสินค้าโอทอปและนวัตกรรม การบริหารจัดการน้ำ กสิกรรมไร้สารพิษ และชมผลการดำเนินการของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีในการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น จากนั้น นายกรัฐมนตรีออกเดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อไปตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558