ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คต. จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ “การเชื่อมโยง e-Form D ผ่าน ASW”
11 ก.ย. 2561

กรมการค้าต่างประเทศกำหนดจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D” เพื่อรองรับการออก e-Form D ASW อย่างเต็มรูปแบบ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งผ่านหนังสือรับรองฯ Form D ภายใต้ ASEAN Single Window (ASW) หรือที่เรียกว่า e-Form D ASW ไปยังศุลกากรประเทศปลายทาง 4 ประเทศนำร่อง ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป กรมฯ จะให้บริการ e-Form D ASW เต็มรูปแบบกับ 4 ประเทศนำร่องดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าใช้งานระบบ e-Form D ASWผู้ประกอบการต้องติดต่อขอใบรับรอง Digital Certificate จาก TOT CA (www.ca.tot.co.thหรือ CAT CA (www.thaipki.comเพื่อใช้งานระบบ DS (Digital Signature)และดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากการให้บริการ e-Form D ASW กรมฯ จะให้บริการด้วยระบบ DS เท่านั้น รวมทั้งต้องศึกษาข้อมูล Port of Discharge http://www.unece.org/cefact/locode/service/locationและ Unit of Gross weight or other quantity (http://www.unece.org/cefact.html)เพื่อให้การกรอกข้อมูลในระบบถูกต้องสามารถใช้สิทธิพิเศษทางการค้าได้ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกัน เมื่อคำขอ e-Form D ผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินฺพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางได้ทันที ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งลดการใช้กระดาษ และแก้ปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งนี้ กรมฯ จะขยายผลการออก e-Form D ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในลำดับต่อไปตามความพร้อมของประเทศสมาชิก

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมฯ กำหนดจัด 2 ครั้ง วันที่ 12-13 กันยายน 2561 วันละ 2 รอบ ณ อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ จังหวัดนนทบุรี โดยเน้นให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจการปรับเปลี่ยนระบบ วิธีการกรอกข้อมูลคำขอ e-Form D และการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ASW 

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547-4830 และ 02-547-4838 หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 และSocial Media เช่น dft 2go, facebook สำนักบริการการค้าต่างประเทศ และ @ ID line ประชาสัมพันธ์ บก.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558